Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-06-2016
  • Đang thi công sàn tầng 26 block A
  • Đang thi công cốp pha cột sàn tầng 26 block A
  • Đang thi công sàn tầng 25 block B
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 25 block B
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 25 block B
  • Đang xây tường bao từ tầng 14 đến tầng 17 block A
  • Đang thi công ống điện trần tầng 6-8 block A
  • Đang xây tường bao từ tầng 16 đến tầng 18 block B
  • Đang xây tường bao từ tầng 16 đến tầng 18 block B

Hình ảnh thi công đến ngày 01-06-2016
Đang thi công sàn tầng 26 block A
Đang thi công cốp pha cột sàn tầng 26 block A
Đang thi công sàn tầng 25 block B
Đang thi công cốp pha sàn tầng 25 block B
Đang thi công cốp pha sàn tầng 25 block B
Đang xây tường bao từ tầng 14 đến tầng 17 block A
Đang thi công ống điện trần tầng 6-8 block A
Đang xây tường bao từ tầng 16 đến tầng 18 block B
Đang xây tường bao từ tầng 16 đến tầng 18 block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958