Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-07-2016
 • Đang thi công tầng mái block A
 • Đang thi công cốp pha, cốt thép mái lõi thang máy block A
 • Đang thi công cốp pha, cốt thép mái lõi thang máy block A
 • Đang thi công cốp pha, cốt thép seno tầng mái block A
 • Đang thi công tầng mái block B
 • Đang thi công cốp pha, cốt thép cột tầng mái block B
 • Đang thi công cốp pha, cốt thép cột tầng mái block B
 • Đang xây tường bao từ tầng 18 đến 19 block A
 • Đang xây tường bao từ tầng 19 đến 22 block B
 • Đang tô cầu thang bộ từ tầng 14 – 18 block B
 • Đang thi công điện âm tường, điện trần tầng 9, tầng 15, tầng 16 block A và tầng 18 block B
 • Đang thi công điện âm tường, điện trần tầng 9, tầng 15, tầng 16 block A và tầng 18 block B
 • Đang thi công hệ thống thoát nước từ tầng 6 đến tầng 10 block A và tầng 5 đến tầng 6 block B

Hình ảnh thi công đến ngày 01-07-2016
Đang thi công tầng mái block A
Đang thi công cốp pha, cốt thép mái lõi thang máy block A
Đang thi công cốp pha, cốt thép mái lõi thang máy block A
Đang thi công cốp pha, cốt thép seno tầng mái block A
Đang thi công tầng mái block B
Đang thi công cốp pha, cốt thép cột tầng mái block B
Đang thi công cốp pha, cốt thép cột tầng mái block B
Đang xây tường bao từ tầng 18 đến 19 block A
Đang xây tường bao từ tầng 19 đến 22 block B
Đang tô cầu thang bộ từ tầng 14 – 18 block B
Đang thi công điện âm tường, điện trần tầng 9, tầng 15, tầng 16 block A và tầng 18 block B
Đang thi công điện âm tường, điện trần tầng 9, tầng 15, tầng 16 block A và tầng 18 block B
Đang thi công hệ thống thoát nước từ tầng 6 đến tầng 10 block A và tầng 5 đến tầng 6 block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958